Algemeen:  
Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, prijsopgaven, projecten, uitvoeringen en alle andere  activiteiten welke M. Spierings-Sloopwerken B.V. doet.  

 1. Deze voorwaarden zijn ook van toepassing op alle overeenkomsten welke gesloten worden met  opdrachtgevers;  
 2. Indien er dient te worden afgeweken van deze voorwaarden is dit uitsluitend mogelijk na schriftelijke  bevestiging door M. Spierings-Sloopwerken B.V.  

Aanbiedingen, offertes en prijsopgaven:  

 1. Alle aanbiedingen, offertes en prijsopgaven van M. Spierings-Sloopwerken B.V. zijn vrijblijvend.  

Overeenkomsten:  

 1. Een overeenkomst komt uitsluitend tot stand wanneer er een schriftelijke bevestiging aanwezig is of dat er  in mondeling overleg begonnen is met de werkzaamheden;  
 2. Eventuele afwijken van de overeenkomst zijn uitsluitend geldig wanneer deze schriftelijk zijn bevestigd;  
 3. Mondelinge afspraken door medewerkers van M. Spierings-Sloopwerken B.V. zijn slechts bindend wanneer  deze schriftelijk zijn bevestigd;  
 4. M. Spierings-Sloopwerken B.V. is gerechtigd de overeenkomst te ontbinden zonder rechterlijke uitspraak  indien de opdrachtgever niet voldoende kredietwaardig blijkt te zijn.  

Uitvoering:  

 1. De locatie dient schoon, veilig, droog en goed toegankelijk te zijn. Indien eerdergenoemde voorwaarden  niet wordt voldaan is M. Spierings-Sloopwerken B.V. gerechtigd de meerkosten door te berekenen. De  opdrachtgever dient zorg te dragen voor de betaling van de meerkosten. M. Spierings-Sloopwerken B.V. is  nimmer aansprakelijk voor de opgelopen stagnatie;  
 2. M. Spierings-sloopwerken B.V. is gerechtigd het project of een deel ervan uit te besteden aan derden;  3. Voorafgaand aan de werkzaamheden dient de opdrachtgever zichtbaar aan te geven waar kabels en of  leidingen zich bevinden (Klic melding ). M. Spierings-Sloopwerken B.V. Is nimmer aansprakelijk voor  schade aan niet zichtbaar aangegeven Kabels en of leidingen;  
 3. Indien de uitvoeringstermijn wordt overschreden door overmacht geeft de opdrachtgever geen recht op  schadevergoeding. Onder overmacht wordt verstaan: Ziekte, defecte machines, slecht weer, vorst, drukte na  periode van vorstverlet, geen beschikbaarheid van personeel alsmede belemmeringen veroorzaakt door  maatregelen van overheden.  

Aansprakelijkheid:  

 1. M. Spierings-Sloopwerken B.V. is niet aansprakelijk voor schade toegebracht op aanwijzing van de  opdrachtgever of zijn haar personeel; 
 2. M. Spierings-Sloopwerken B.V. is nimmer aansprakelijk voor schade, indien zich tijdens de uitvoering  obstakels of andere omstandigheden voordoen, in de ruimste zin van het woord, tenzij deze kenbaar zijn  gemaakt op tekening en M. Spierings-Sloopwerken B.V. hiervan schriftelijk in kennis is gesteld;  
 3. M. Spierings-Sloopwerken B.V. is nimmer aansprakelijk voor immateriële schade, stagnatieschade en  bedrijfsschade;  
 4. De opdrachtgever vrijwaard M. Spierings-Sloopwerken B.V. tegen Stagnatieschade, bedrijfsschade en  immateriële schade.  

Prijzen:  

 1. Alle prijzen zijn exclusief omzetbelasting;  
 2. Indien na de overeenkomst een of meer van de kostprijsfactoren omhoog gaat- ook al is deze voorzienbaar is M. Spierings-Sloopwerken B.V. gerechtigd de overeengekomen prijs overeenkomstig te verhogen.  

Betaling:  

 1. M. Spierings-Sloopwerken B.V. is gerechtigd te werkzaamheden te staken wanneer de opdrachtgever haar  betalingsverplichting niet nakomt. De gevolgen van de vertraging worden doorberekend naar de  opdrachtgever;  
 2. Betaling dient te geschieden binnen 10 kalenderdagen na factuurdatum tenzij schriftelijk anders is overeengekomen;  
 3. Indien de opdrachtgever niet betaald na het verlopen van de betalingsafspraken is hij verschuldigd een rente  van 1,5% per maand vanaf de factuurdatum tot de voldoening alsmede de buitenrechtelijke kostenndien  betaling uitblijft is de opdrachtgever 1,5% rente per maand aan M. Spierings-Sloopwerken B.V.  verschuldigd evenals de buitenrechtelijke kosten, tenminste 15% van het factuurbedrag bedragende alsmede  alle kosten van de gerechtelijke procedures Indien M. Spierings-Sloopwerken B.V. tot incassering moet  overgaan.  

M. Spierings Sloopwerken B.V. – Risseweg 16 – 6041 AT Roermond  
Tel: 0495-652222 - Mobiel: 06-130 323 46  
BTW Nr: NL 8191.71.840.B01 – www.spieringssloopwerken.nl - info@spieringssloopwerken.nl KvK Limburg Noord nr. 14100691 
 

Liever direct een offerte aanvragen? Klik hier
Offerte aanvragen
Hebben we uw interesse gewekt? Neem contact met ons op. 0495 - 65 22 22 info@spieringssloopwerken.nl Vul ons contactformulier in